Casa Verde 2016

 Programul "CASA VERDE" 2016

             Scopul acestui program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice -  folosite pentru încălzirea şi obţinerea de apă caldă menajeră. Pentru aceasta, Delphi Electric va pune la dispozitie Sistemul Solar Termodinamic - incadrat in sectiunea pompe de caldura.  Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul programului CASA VERDE 2016 privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire. 

Beneficiari pot fi:

Persoanele Fizice  in perioada 10 – 24 octombrie 2016.

Persoanele Juridice in perioada 17 octombrie -14 noiembrie 2016.  Detalii: Click!

Detalii despre cine poate participa, unde se depun dosarele, ce tipuri de proiecte pot fi finantate, care sunt criteriile de eligibilitate, care este cuantumul finantarii si alte detalii importante, gasiti aici (click pentru detalii).

1. Cine poate aplica pentru programul Casa Verde 2016 ?
 
Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste urmatoarele conditii:
 1. este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
 2. este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire pentru care se solicita finantare; imobilele nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 3. nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
 4. in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 5. nu a mai primit finanțare in cadrul aceluiași program pentru același imobil in sesiunile derulate anterior
2. Ce acte am nevoie pentru Dosarul de Finantare ?
 1. Cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
 2. Decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in copie legalizata, in cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela sau tutela potrivit prevederilor legale in vigoare, din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite;
 3. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completata si semnata de catre solicitant, in original;
 4. Actul de identitate al solicitantului, in copie;
 5. Actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, daca este cazul, in copie;
 6. Extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
 7. Documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atesta adresa imobilului, in situatia in care adresa de implementare din cererea de finantare difera de cea din extrasul de carte funciara, in original;
 8. Copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala; pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
 9. Pentru imobilelele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv se va depune o singura cerere de finantare, precum si persoana solicitanta, in original;
 10. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul, in original;
 11. In cazul in care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza teritoriala unde va fi implementat proiectul, in original;
 12. Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
 13. Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau copie legalizata;
 14. Adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont.
3. Intrebari frecvente persoane fizice: click pentru detalii.

4. Intrebari frecvente persoane juridice: click pentru detalii.

5. Solutii inedite pentru "Programul CASA VERDE":
> Sistem Solar Termodinamic: Se inscrie la subventia maxima de 8000RON si pot asigura apa calda menajera 24/24h, 365 zile pe an. Spre deosebire de sistemele solare clasice, sistemul termodinamic de la ENERGIE (Portugalia) functioneaza si noaptea sau pe timp noros si nu necesita intretinere (golire/umplere instalatie, pericol de inghet sau supra-incalzire, pericol de spargere).

> Sistem Solar Block: Se poate inscrie in programul CASA VERDE pentru persoane juridice (subventii intre 500.000 - 2.000.000RON) pentru aport de energie regenerabila la sistemele de incalzire centrala si apa calda. Un sistem Solar Block poate incalzii pana la 450mp (la suprafete mai mari se pot cupla mai multe module) sau 6000 litri apa calda, producand de 4 pana la 7 ori mai multa energie termica fata de cea consumata.

 
Va putem oferi consultanta in alegerea sistemului dorit: CONTACTATI-NE!
SOL SAL